Üzzed el a Sötétséget!


Húsvét

Nagyböjti felhívás engesztelésre

Így hirdeti Mindszenty bíboros és a Magyar Katolikus Püspöki Kar a körlevelében:

“Az ország városai, falvai, tanyái, hegyei, lakott helyei, katolikus intézményei, zárdái, iskolái,társulatai, családjai álljanak a nagy természetfeletti, nemzeti erőfeszítésbe, az egyetemes, a helyről helyre az egész egyházközséget átfogó engesztelésbe.

 

Módozatai: A nagy cél eléréséhez arányban álló, hatalmas, imádkozó, engesztelő tábor kell. A gyermekek, betegek, szenvedők, öregek, nők imádságát támogassák a legények és férfiak. A papok, szerzetesek és szerzetesnők ajánlják fel fogadalmaikat, kötelező imádságaikat, önként vállalt keresztjeiket Jézus Szívének az Isten Anyja, Szeplőtelen Szíve által. Mindent megelőzően a katolikus kötelességeket (mindennapi imádság, vasár- és ünnepnapi szentmise, péntek és Húsvét) mintaszerűen megtartjuk és hozzátartozóinkkal is megtartatjuk. A családi közös imát, ha máskor nem, legalább este vissza hozzuk és végezzük. Azután, Kedves Hívek:

Megkezdjük a hónap első péntekje, szombatja és vasárnapja megszentelését. A három napon új és új rétegek vonuljanak kellő bűnbánat után a szentáldozáshoz a látogatott szentmiséken. Pl. elsőpénteken jöjjenek a gyermekek és az ifjúság, szombaton a nők, elsővasárnap a férfiak.

Csütörtök-szombat vagy péntek-vasárnap az esti szentóra vagy litánia szépen, hasznosan előkészítené és kiegészítené az ünnepi keretet. Pénteken Jézus Szíve ájtatosságra, szombaton a Szeplőtelen Szív tiszteletére rózsa- füzér-mondásra gyülekezzetek. Csütörtök vagy vasárnap engesztelő szentségimádási órát tartsatok. Ez ismétlődhetnék hónapról-hónapra. Egyszer az egyik, másszor a másik felsorolt és általános bűn megengesztelése történjék kellő meghirdetés és előkészítés után.

 Akik pénteken megáldoztak, ha nincs halálos bűnük, járuljanak szombaton és vasárnap is az Úr asztalához. 

2. Milyen szép volna, ha engesztelő szentmiséket mondatnátok, ezen megjelennétek, mint a pap és hívek közös engesztelő áldozatán. Itt is sorra kerülne a káromkodás és a többi, talán égbekiáltó bűn adósságlevelének elintézése.

3. A böjtöt hamvazószerdával újból elkezdjük. Amikor százezrek viselik a kényszerű böjt áldozatát, jó lenne Szent Margit követésében ezzel is engesztelést nyújtanunk. A következő Nagyböjt különösebb lelki kiaknázása nagyon-nagyon égető.  

4. Sok helyen megkedvelték a hívek az engesztelő szentségimádási hónapot. Ez abban áll, hogy egész hónapon keresztül végzi a szentségimádást előzetes vállalás után a nappali órákban a közületek legalább 2-2 hívője. 

5. Ajánljuk az összes egyházközségeknek, hogy Jézus Szíve ünnepét nyilvános ünnep módjára: ünnepi istentiszteleti renddel, munkaszünettel és engesztelő körmenettel üljék meg. 

6. A búcsújárások ősi szép szokását újítsuk fel országszerte.

Fatimában ezt mondta a Szűzanya:,,Jézus… meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Aki gyakorolja ezt, annak megígérem az üdvösséget, és ezeket a lelkeket Isten úgy fogja szeretni, mint a virágokat, amelyeket én állítok oda, hogy trónját díszítsék.

Fatimai üzenetek folytatásában :,,Leányom, nézd tövisekkel körülvett Szívemet. A hálátlan emberek káromlásukkal megsebzik. Legalább te vigasztalj, és hozd tudomásukra ígéretemet, hogy a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik  öt hónapon keresztül minden elsőszombaton meggyónnak, megáldozna, rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.”  (Mária Szívének nagy ígérete. Átadására az 1925. december 10-én Pontevedrában.)

A Világ Győzelmes Királynője imáinkat ismételten kérte végül a Szeretetláng Napló soraiban.

Világ Királynője, most mutasd meg hatalmadat!

A lelkek üdvössége, hazánk sorsa most imáinktól függ!!

Böjtjeinket, önmegtagadásainkat, irgalmasság testi-lelki cselekedeteit  gyakoroljuk.

Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé  járulunk, Benned bízva és Hozzád könyörögve kicsiny nemzetünkért. Már nem  szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét. Dávid és Góliát. Dávid szembe mert  szállni Góliáttal és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál. Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, hisszük, hogy  számíthatunk a Te segítségedre. Imádkozunk vezetőinkért is, hogy  Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket… Segítsd őket, segíts minket Szent lelked erejével, mert Tiéd az ország, a hatalom, és a  dicsőség.
Mindörökké. Ámen.

Kérjük, ki-ki adja tovább ismerőseinek, hogy ez az engesztelő ima beborítsa a Kárpát-medencét és megvalósuljon Jézus vágya, hogy Őt hordozzuk életünk napjaiban magunk és mások üdvösségére

http://engesztelok.hu/imak/25-aktualis/782-nagybojti-felhivas-engesztelesre/Bűnkatalógus (nem csak) nagyböjtre.

A bűn nem azért rossz, mert az Egyház annak mondja. Hanem mert valóban elszakít Istentől. Hatására csökken, majd eltűnik a lelkismereti béke és derű. Alattomosan pusztítja és rabjává teszi a lelket. Ezért int az Egyház, hogy rossz a bűn.

 

h9914

 

Jó hír viszont, hogy bármikor hatalmunkban áll megszabadulni tőle.

 

Betegségben a kórokozó felismerése fél gyógyulás. E szándékkal született az alábbi „bűnkatalógus”. Segítsen, hogy nevén tudjuk nevezni az életünkbe beengedett rosszat, és megszabadulhassunk tőle a bűnbocsánat szentségében.

 

Égbekiáltó bűnök (Katolikus Egyház Katekizmusa 1867)
• Ábel vére (Ter 4,10)
• a szodomaiak bűne (Ter 17,20-21)
• az elnyomott nép kiáltása (Kiv 2,23)
• a jövevények, özvegyek és árvák jajgatása (Kiv 22,20-22)
• a bérmunkással szemben elkövetett igazságtalanság (Jak 5,4)

 

Hét főbűn (KEK 1866)
Rossz hajlamok, melyek önmagukban nem mindig súlyosak, de gyakoriságuk miatt súlyos bűnök forrásai lehetnek:
• kevélység – önmagunk mások fölé emelése
• fösvénység – a megszerzett véges javakhoz való rendetlen ragaszkodás
• irigység – mások értékei láttán ébredt ellenséges indulat, mely önmagára nézve rossznak látja a másik lelki vagy anyagi javait. Gyümölcse a káröröm.
• harag – a jelenlévő rossz által kiváltott szenvedély, amely meggondolatlan tettekre indít
• bujaság – bűnös készség a nemi gyönyör rendetlen kívánására vagy élvezésére
• torkosság – mértéktelenség a táplálkozásban
• jóra való restség – lustaság, feladatok elhanyagolása

 

Szentlélek elleni bűnök
Szándékos szembefordulások a Szentlélek megszentelő, bűnöktől visszatartó tevékenységével:
• vakmerőség
• kétségbeesés
• tusakodás a megismert igazság ellen
• a kegyelem irigylése a felebaráttól
• megátalkodás a bűnben
• végső bánattalanság

 

Hit elleni bűnök (KEK 2088–2089)
• szándékos kételkedés – a hit igazságának mellőzése vagy elutasítása
• akaratlan kételkedés – közömbösség vagy lustaság miatti nehézkesség a hitbeli kételyek, nehézségek, ellenérvek legyőzésére
• hitetlenség – a kinyilatkoztatott igazság elhanyagolása vagy elfogadásának szándékos megtagadása
• eretnekség – valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak makacs tagadása
• aposztázia – a keresztény hit teljes elutasítása
• skizma – a pápának való alárendeltség vagy az egyház tagjaival való közösség megtagadása

 

Isten szeretete elleni vétkek (KEK 2094)
• közömbösség – nem hajlandó törődni az isteni szeretettel, tagadja erejét
• hálátlanság – nem ismeri el és nem viszonozza az isteni szeretetet
• langyosság – hanyagsággal válaszol az isteni szeretetre
• lelki restség – elutasítja az Istentől származó örömet
• Isten iránti gyűlölet – gőgből fakadóan tagadja Isten jóságát, haragszik, amiért tiltja a bűnöket és büntet

 

Az Istent megillető tisztelet elleni vétkek (KEK 2111–2117)
• babona – mágikus szemléletből fakadóan bizonyos praktikákat az ima és az Isten iránti bizalom fölé helyez azért, hogy rejtett, titkos dolgokat tudjon meg (pl. jóslás), vagy erejét meghaladó dolgokat hajtson végre
• bálványimádás – istenítése valaminek, ami nem Isten; a Teremtő helyett valamely teremtmény (démon, hatalom, gyönyör, faj, ősök, pénz stb.) imádata
• jövendőmondás – mindenfajta jövendölés, ami a jövő feltárására irányul (horoszkóp, asztrológia, tenyérjóslás, kártyavetés, jóshoz vagy médiumhoz fordulás, halottidézés)
• mágia, varázslás – okkult erők igába vonása, hogy szolgálatunkba állítsuk őket, s így hatalomhoz jussunk mások fölött

 

A vallástalanság bűnei (KEK 2118-2128)
• istenkísértés – szóval vagy tettel próbára teszi Isten jóságát és mindenható erejét
• szentségtörés – szentségek, liturgikus cselekmények, Istennek szentelt személyek, dolgok, helyek profanizálása vagy méltatlan kezelése
• simónia – lelki javak adásvétele profitszerzés céljából
• ateizmus – Isten létének elutasítása vagy tagadása
• agnoszticizmus – nem foglal állást Isten létezésével kapcsolatban, többnyire közömbösségből

 

Isten neve elleni bűnök (KEK 2142-2155)
• Isten nevével másoknak tett ígéret, eskü megszegése vagy hamis eskü
• Isten nevének hiába vétele káromló szándék nélkül,  (pl. Te jó Isten!)
• káromkodás – gyűlölködő, szemrehányó, kihívó szavak Isten vagy szent dolgok, személyek ellen
• az isteni név mágikus használata, pl. mások megátkozása

 

Az Úr napja elleni bűnök (KEK 2185)
• az Istennek kijáró tisztelet megtagadása
• az Úr napja sajátos örömének elutasítása
• az irgalmasság e naphoz méltó cselekedeteinek elhanyagolása
• a test és a lélek e napra elrendelt szükséges pihenésének elhanyagolása

 

Élet elleni bűnök (KEK 2268-2283)
• szándékos emberölés
• abortusz
• eutanázia
• öngyilkosság
• saját vagy mások életének, biztonságának vakmerő kockáztatása

 

Tisztaság elleni bűnök (KEK 2351-2357)
• tisztátalanság: a nemi élvezet rendetlen vágyának szándékos táplálása
• paráznaság: szabad állapotú férfi és nő házasságon kívüli testi egyesülése
• házasságtörés
• önkielégítés
• pornográfia
• prostitúció
• nemi erőszak
• homoszexuális cselekedetek

 

Igazságtalanság, lopás bűnei (KEK 2409 sk)
• lopás
• kölcsönkért dolgok szándékos megtartása
• jóvátétel nélküli károkozás mások javaiban
• pénzügyi csalás
• igazságtalan bérfizetés
• spekuláció (vételárak változtatása mások kárára nyert haszonért)
• tartozás visszafizetésének megtagadása
• rosszul végzett munka
• adófizetés elkerülése
• hamisítás
• korrupció
• pazarlás
• felhalmozás
• természeti erőforrások pazarló felhasználása
• a közösség iránti törvényes kötelezettségek megtagadása
• a szegények iránti törvényes kötelezettségek megtagadása

 

A test vétkei
• széthúzás (1 Kor 3,3)
• kicsapongás (Gal 5,19)
• fajtalanság (Gal 5,19)
• bálványimádás (Gal 5,20)
• babonaság(Gal 5,20)
• ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés (Gal 5,20)
• harag (Gal 5,20)
• veszekedés (Gal 5,20)
• pártoskodás, szakadás (Gal 5,20)
• irigykedés (Gal 5,20)
• gyilkosság (Gal 5,21)
• részegeskedés (Gal 5,21)
• tobzódás (Gal 5,21)
• erkölcstelenség (Kol 3,5)
• tisztátalanság (Kol 3,5)
• kapzsiság (Kol 3,5)

 

Az istentelen ember negyven jellemzője, különösen az utolsó időkben
(2 Tim 3,2-13; Róm 1,28-29)
• önző
• kapzsi
• elbizakodott
• kevély
• szülei iránt engedetlen
• hálátlan
• istentelen
• szeretetlen
• összeférhetetlen
• rágalmazó
• mértéktelen
• kegyetlen
• lelketlen
• áruló
• vakmerő
• felfuvalkodott
• inkább az élvezetet keresi, mint az Istent
• a jámborság látszatát megtartja, de a lényeget megtagadja
• szembeszáll az igazsággal
• romlott agyú
• ingadozó hitű
• csaló
• tévúton jár és tévútra vezet
• ravasz
• irigy
• gyilkos
• ármánykodó
• rosszindulatú
• megszóló
• rágalmazó
• istengyűlölő
• gyalázkodó
• fennhéjázó
• kérkedő
• értetlen
• hitszegő
• könyörtelen
• helyesel a gonosztevőknek
• nem fogékony az igazság szeretetére, hisz a hazugságnak (2Tessz 2,11)
• e világ istene elvakította értelmét (2Kor 4,4)

 

(A Katolikus Egyház Katekizmusa, a Magyar Katolikus Lexikon és a Szentírás egyes szakaszai alapján. Forrás)

christianae.wordpress.com


Tíz ötlet a böjtölésre

1. Étkezésünk: a falánkok, habzsolók- egyenek kevesebbet: a kisétkűek, finnyáskodók, egészségüket elhanyagolók- egyenek többet, rendszeresebben, tudatosabban óva testük épségét.

2. Életrendünk: a reggelente lustálkodók- keljenek öt perccel korábban; akik mindig elkésnek- legyenek ott mindenütt pontosan; a rendszertelenül élők- tervezzék meg napjaikat, tartsanak rendet időbeosztásukban.

3. Szenvedélyeink: a dohányosok- szívjanak kevesebbet; az alkoholt, édességet stb. kedvelők- mérsékeljék az italt, a nyalánkságok; a gyorshajtók- közlekedjenek szabályosan: a sokat beszélők – néha hallgassanak el, s figyeljenek oda másokra; a hallgatagon, mogorván félrehúzódók- kedvesen szólítsanak meg másokat.

4. Érzelmeink: a robbanékony természetűek- fékezzék haragjukat; a türelmetlenek- tanuljanak várakozni; a kesergésre hajlamosak- próbálják humorral és derűvel szemlélni az életet, magukat és másokat.

5. Mások: a megszólást, pletykát kedvelők: jót vagy semmit másokról; az önzők és mások kárára ügyeskedők- legalább néhányszor naponta legyenek előzékenyek másokkal; az úrhatnám, parancsolgató természetűek- engedjék érvényesülni a többiek szempontjait, kívánságát.

6. Munkánk: a felületességre vagy lustaságra hajlamosak- végezzék el a munkájukat idejében, alaposan. A megbízhatatlanok, feledékenyek- most minden ígéretüket teljesítsék pontosan. A közös munkákból magukat kihúzók- önként vállaljanak nagyobb részt a közös feladatokból.

7. Kapcsolataink: az elrontott munkahelyi kapcsolatokból- legalább egyet próbáljunk rendezni. A szűkebb és tágabb családon belül- legyünk kedvesek és figyelmesek ahhoz, akit mostanában elhanyagoltunk, vagy akivel összefeszültünk: írjunk meg néhány régóta halogatott levelet.

8. Imádságos életünk: hetente legalább egy csöndes órát szánjunk elmélkedésre, imádságos együttlétre Istennel. Esténként gondosabban, kitűzött sajátos szempontjaink szerint, lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a napot. Hetente egyszer hétköznap is igyekezzünk elmenni szentmisére.

9. Egyházunk: akiknek van rendszeres feladatuk, felelősségük, megbízatásuk egyházközségükben, közösségükben- végezzék különös odaadással, gonddal, a jobbulás és jobbítás szándékával. Akiket csak vasárnapi szentmise kapcsol az egyházhoz- keressenek legalább egy alkalmat, amikor egyházközségükért, másokért tesznek is valamit, legalább néhány órát rááldozni erre a munkára.

10. A felsorolást mindegyikünk egyénileg folytathatja tovább, saját adottságaihoz, lehetőségeihez, hibáihoz igazodva. Használható ötleteket szívesen fogadunk s akár közzé is teszünk. Válaszukat várjuk „BŰNBÁNAT” jeligére a plébániára.
Jentezen Franklin: A BÖJT – avagy VÁLTOZTASD MEG AZ ÉLETED1. Határozzuk el, hogy előre elolvassuk a vasárnapi szentmise olvasmányait. Így mélyebben megértjük, mintha csak vasárnap hallanánk először.
2. Ha nincs időnk mindegyikre, olvassuk el csak az evangéliumot!
3. Talán még sohasem végeztünk egyórás szentségimádást. Keressünk egy templomot, ahol kipróbálhatjuk!
4. Gondoljuk át, mire költünk túl sokat! Ruhára? Pizzára, hamburgerre? Zenék letöltésére? Válasszunk ki egyet, és „böjtöljünk” e téren, a megtakarított pénzt pedig adjuk rászorulóknak!
5. Amikor leülünk a számítógép elé, és amikor a napi munka után felállunk onnan, csendesedjünk el, mondjunk néhány perces imát. Segítségünkre lehet pl. ez a jezsuita oldal.
6. Vegyünk részt hétköznap is szentmisén! Egy hétköznap reggeli, délutáni vagy esti mise sokkal csendesebb, meghittebb is lehet, mint a vasárnapi.
7. Ha nincs feszület a lakásunkban, vegyünk egyet, és tegyük ki az ágyunk fölé!
8. Olvassuk el Márk evangéliumát! Ez a legrövidebb evangélium, amelyet akár egyszerre végig lehet olvasni, és amelyben a többi evangéliumnál is nagyobb hangsúlyt kap nagyböjt szimbóluma, a kereszt.
9. Vegyünk részt keresztúti ájtatosságon! Péntekenként sok templomban van erre lehetőség.
10. Utazás közben kapcsoljuk ki a rádiót vagy az mp3-lejátszót! Talán szokatlan a csönd, de így könnyebb odafigyelni saját magunkra és a környezetünkre.
11. Vegyünk (elő) egy jó lelki könyvet, és tegyük az éjjeliszekrényre! Esténként olvassunk belőle egy-egy fejezetet! Sok jó könyvet találhatunk az interneten is.
12. Gondoljuk át, melyik rossz szokásunk miatt nem tudunk azzá lenni, akinek Isten megálmodott! Nagyböjtben tudatosan hagyjunk fel ezzel a szokással!
13. Nemcsak étellel böjtölhetünk, hanem bármi mással is. Olvassuk el a következő gondolatokat a böjtről, és gondoljuk át, mi az, amiről a nagyböjti időszakban le tudnánk mondani!
14. Úgy is „böjtölhetünk”, hogy elhatározzuk: tartózkodunk a kritikus megjegyzésektől!
15. A nagyböjti alamizsnálkodás abból is állhat, hogy behatóbban foglalkozunk valamilyen társadalmi jelenséggel, azaz utánaolvasunk pl. a bevándorlás, az emberkereskedelem, a faji megkülönböztetés, az AIDS, a gyermekszegénység stb. témájának. Adománnyal támogathatunk egy szervezetet, amely az általunk megismert területen munkálkodik.
16. Imádkozzunk az emberekért! Ha az utcán vagy járművön meglátunk valakit, akinek úgy érezzük, szüksége van rá, mondjunk el érte egy imát! Gondoljunk Alexandriai Philón szavaira: „Mindenkivel légy szeretetteljes, mert bárkivel találkozol, mindenki nagy belső küzdelmet vív”.
17. Elalvás előtt ismételgessük magunkban a Jézus-imát: „Uram Jézus, Isten Fia, könyörülj rajtam”.
18. Környezetünkben számos lehetőség van az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlására (Mt 25,35-36: „Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek”). Gondoljuk át, milyen szolgálatot vállalhatnánk nagyböjtben!
19. Gondoljuk át, mi az, ami túl fontossá vált az életünkben, és jó volna kissé elfordulni tőle! Tegyünk konkrét elhatározást!
20. A nagyböjt eredetileg a keresztségre való felkészülés ideje volt. A megkeresztelt ember nagyböjtben felkészülhet a keresztségi fogadalom húsvéti megújítására. A kereszteléskor többek közt megígértük (vagy nevünkben a szüleink ígérték meg), hogy ellene mondunk a bűnnek. Járuljunk szentgyónáshoz! Ha régen gyóntunk, mondjuk meg a papnak, és kérjük meg, hogy segítsen!

 

Renée LaReau/BustedHalo.com/Magyar Kurír

Képgaléria

Szeretnél egy ilyen weblapot teljesen ingyen?
Ez a weboldal a Nanoweb honlapszerkesztővel készült.
© Minden jog fenntartva.